ירושה על פי צוואה

קיימים 2 סוגים של ירושה: על פי צוואה או על פי דין.

ירושה עפ"י צוואה

צוואה היא מסמך אשר בו המצווה מסדיר את חלוקת רכושו לאחר מותו  (ע"א 7210/96 עזבון המנוח משה גרינברג נ' גרינברג, פ"ד נב(4), 49 (1998))

כדי להבטיח את אמיתות הצוואה וגמירות דעתו של המצווה הוגדרו בחוק הירושה 4 סוגי צוואות:
צוואה בכתב יד - צריכה להיכתב כולה בכתב ידו של המצווה ולכלול תאריך וחתימה.
צוואה בעדים - תהיה בכתב ותיחתם ע"י המצווה בנוכחות שני עדים, אשר ישמעו את הצהרת המצווה, יצפו במעשה החתימה, יאשרו בכתב כי היו עדים לצוואה ויצהירו כעדים לחתימת המצווה.
צוואה בפני רשות - תיעשה בע"פ + בפני רשות כגון שופט, רשם בית משפט, רשם ירושה, חבר בית דין דתי או נוטריון. השופט יקריא את הצוואה בפני המצווה אשר יצהיר שזו צוואתו, והשופט יאשר את הקראת הצוואה והצהרת המצווה.
צוואה בעל פה (צוואת שכיב מרע) - צוואה של אדם חולה מאוד או עומד בפני מוות + תיאמר בנוכחות 2 עדים המבינים את שפתו. על העדים לחתום להפקיד זכרון דברים חתום אצל הרשם לענייני ירושה שיכילו את הנסיבות, התאריך ודברי המצווה עד כמה שניתן בסמוך למקרה. צוואה בעל פה בטלה לאחר חודש, במידה וחלפו הנסיבות למתן הצוואה והמצווה עדיין חי.


פגמים בצוואה
עפ"י סעיף 25 לחוק הירושה, ניתן לקיים צוואה גם אם נפלו בה פגמים (בעיקר צורניים) כל עוד אין ספק באמיתות הצוואה וברצונו החופשי של המצווה. סעיף זה נותן העדפה לכיבוד רצון המצווה על פני קיום הדרישות הצורניות, כל עוד מתקיימות הדרישות המהותיות.
בתיקון 11 קבע המחוקק רשימה סגורה של מרכיבי יסוד בצוואה, כלומר: מרכיבים מהותיים שבהיעדרם או באם נפל בהם פגם - לא ניתן יהיה לקבל את הצוואה.
הגישה המקובלת היא שכל פגם אחר שאינו מרכיב יסוד, ניתן יהיה להתגבר עליו כאשר אין ספק באמיתות הצוואה.
תיקון זה אינו חל רטרואקטיבית על צוואות שנערכו טרם קבלת התיקון (תשס"ד).
דוגמאות:
- עפ"י סעיף 25: חתימת המצווה בצוואה בכתב (בפני עדים) אינה מרכיב יסודי, וניתן לקיים צוואה גם בהיעדרה, אם אין ספק באמיתות הצוואה.
- בצוואה בעדים - מרכיבי היסוד הם כי הצוואה בכתב וכי הובאה בפני שני עדים.

נטל ההוכחה והיפוך הנטל
כל עוד צוואה אינה פגומה מבחינה צורנית קיימת חזקה כי היא כשרה, ונטל השכנוע מוטל האדם המבקש לפסול את הצוואה להראות כי הצוואה לא משקפת את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה.
עם זאת, כאשר קיים פגם צורני בצוואה יש היפוך של חובת הראיה ועל הטוען לקיומה של הצוואה נטל השכנוע להראות כי היא משקפת את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה, ברמת הוכחה גבוהה מעל לכל ספק.
למשל, עז' (ת"א-יפו) 10440/99 - במקרה זה היה מדובר בצוואה בע"פ שלא נערך לה זכרון דברים כנדרש. במקרה זה אירע היפוך של נטל הראיה לטוענים לקיום הצוואה.

כשרות לצוות - סעיף 26 לחוק הירושה

צוואה שנעשתה ע"י קטין, פסול דין, חולה נפש או מי שלא בזמן עריכת הצוואה כשיר נפשית, גופנית או מנטלית להבין את הצוואה ותוצאותיה, בטלה.
זהו פגם מהותי שלא ניתן להתגבר עליו.

חופש לצוות - סעיף 27 לחוק הירושה

הסעיף קובע כלל יסוד לפיו המצווה רשאי לשנות את צוואתו עד תום ימיו, מתי שיחפוץ ובהתאם לרצונו. לפיכך, כל הגבלה על שינוי/ביטול צוואה או הוראה המחייבת מצווה לתקן, לשנות או לבטל צוואה  - יהיו בטלות.